Bli medlem

Är du flygintresserad?

Då är Västra Gästrike Flygklubb en perfekt plats för dig. Här kan du träffa andra flygintresserade, lära dig att flyga, följa med på utflykter till avlägsna platser såväl som till storstäder. Allt är möjligt.

För att börja i vår flygskola, flyga våra flygplan eller flyga modellflygplan på vårt modellflygfält krävs det att du är betalande medlem i klubben och medlem i respektive förbund eller vara gästmedlem.

Bli medlem!

För att bli medlem fyller du i ansökan här nedan, vi kontaktar dig så snart vi kan för att lämna uppgifter om medlemsavgift och mer information.

Endast medlemmar (ej gästmedlem) som aktivt deltar i en sektions aktiviteter som exempelvis skolning eller egen flygning behöver medlemskap i en sektion. Avgifter till förbund tillkommer utöver avgift för medlemskap i Västra Gästrike Flygklubb.
Gästmedlemskap är till för den som betalar förbundsavgift genom annan flygklubb.
Kontaktuppgift till anhörig krävs för den som är under 18 år (målsmans tillstånd) men är även bra för den som fyllt 18 år.
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Västra Gästrike Flygklubb, 885500-3243, Norvägen 37, 812 90 Storvik (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


Föreningen har som ändamål att bedriva flygverksamhet i enlighet med ”Flygklubbens
verksamhetsidé, vision och värdegrund” enligt stadgarna.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?


För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål
kopplade till verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
medlemsmöten, tävlingsaktivitet, flygverksamhet), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till KSAK-M, myWeblog m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).


Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till FSF/KSAK.
Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter
vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens träningsverksamhet
• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
• Licenshantering
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier
• Tillträdesförbud (om tillämpligt)
• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)


Vilka delar vi personuppgifter med?


Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att
utsättas för automatiserat beslutsfattande.


Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer
du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i
tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?


Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som
sker inom föreningens verksamhet.


Ändamål med behandling - Laglig grund


Hantering av medlemskap i förening - Avtal
Föreningsadministration - Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet - Avtal
Licenshantering - Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet - Avtal
Ansökan om bidrag - Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning - Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av förening - Allmänt intresse annars samtycke
Kontakt med föreningen - Intresseavvägning
Besök på vår hemsida - Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier - Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud - Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan - Rättslig förpliktelse


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår
kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?


Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:


Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter.
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är
under behandling.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och
invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering
av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta
styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.